PRAVA I OBAVEZE VEŠTAKA

PRAVA I OBAVEZE VEŠTAKA

 

Vida Petrović-Škero,

Predsednik Vrhovnog suda Srbije

U sudskim postupcima, i krivičnom i parničnom, izvešće se dokaz veštačenjem radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice kad jepotrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže (član 249. Zakona o parničnom postupku – ZPP i član 113. Zakonika o krivičnompostupku – ZKP).Veštaci su treća lica u postupku. Specifičan su i stručan izvor saznanja. Povećanje broja i parničnih i krivičnih postupaka u kojima sudodređuje upravo ovaj dokaz, logično je s obzirom na razvoj medicine, tehničkih i prirodnih nauka, u vezi kojih sudija, kao pravnik, nemaspecifično stručno znanje. I sami veštaci, u okviru svoje struke, moraju imati sve veći stepen specijalizacije za specifične konkretneprobleme.U krivičnim postupcima, veštačenje određuje pis-menom naredbom organ koji vodi postupak. Ako za određenu vrstu veštačenja postojistručna ustanova ili se ono može obaviti u okviru državnog organa, po pravilu takvo veštačenje poveriće se takvoj ustanovi, organu kojiće odrediti jednog ili više stručnjaka koji će izvršiti veštačenje. Ako za koju vrstu veštačenja postoje kod suda stalno određeni veštaci,drugi veštaci se mogu odrediti samo ako postoji opasnost od odlaganja ili ako su stalni veštaci sprečeni ili to zahtevaju druge okolnosti(član 114. ZKP).U građanskim predmetima, stranka koja predlaže veštačenje dužna je da u predlogu naznači predmet i obim veštačenja i predloži lice zaveštaka sa liste stalnih sudskih veštaka, o čemu će se izjasniti i protivna strana. Ako se stranke ne sporazumeju o licu koje će bitiodređeno za veštaka i o predmetu i obimu veštačenja, o tome će odlučiti sud, koji može nezavisno od sporazuma stranaka odreditidrugog veštaka, ako oceni da složenost veštačenja to zahteva (član 250. ZPP). Veštačenje vrši jedan veštak. Sud može odrediti dva ili više veštaka kad oceni da je veštačenje složeno. Veštaci se određuju prvenstveno iz reda stalnih sudskih veštaka, a veštačenja se mogu poveriti i stručnoj ustanovi. Ako su veštačenja naročito složenija, a postoje posebne ustanove za određene vrste veštačenja, prvenstveno će se njima poveriti veštačenje (član 251. ZPP) .Imajući u vidu cilj koji se želi postići prilikom vođenja sudskih postupaka, i nacionalni sudovi treba da poštuju sadržinu Preporuke br. R(81) 7, Komiteta ministara državama članicama – O merama koje omogućavaju pristup sudu (Preporuka usvojena od strane Komitetaministara 14.5.1981. godine na 68. zasedanju). U glavi pod nazivom “uprošćavanje’’, u tačci 7. predviđeno je da treba preduzeti mere dase broj sudskih veštaka koji se postavljaju na zahtev suda ili stranaka u jednom predmetu svedu na najmanju moguću meru. Ovo je usaglasnosti sa željenim ciljem da se sudski postupci učine fleksibilnijim i efikasnim, a kako je u porastu broj veštačenja koja se određuju iu parničnim i krivičnim postupcima, broj veštaka treba svesti na najmanju moguću meru, da bi se došlo do mišljenja za koje je potrebnostručno znanje veštaka, ali na najefikasniji i najbriži način.Da bi se obezbedila efikasnosnost sudskih postupaka, i razumni rok, bez koga ne postoji pravo na pravično suđenje, a kako je topredviđeno i odredbom člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, veštaci, kao specifični učesnici u postupku, imaju predviđene i obaveze i prava. S toga nacionalni sistem i naše zemlje mora zakonom da utvrdi pravu meru obaveza veštaka, te da odredi njihova prava,da bi sud adekvatnom primenom ovih odredbi, omogućio da veštačenje, kao dokazno sredstvo, doprinese i kvalitetnom suđenju ipostizanju razumnog roka.

OBAVEZE VEŠTAKA

 

Veštačenje se određuje pismenom naredbom (član 114. ZKP) u krivičnim predmetima. U parničnim predmetima sud određuje veštačenje rešenjem koje mora da sadrži ime i prezime, zanimanje veštaka, predmet spora, predmet i obim veštačenja i rok za dostavljanje nalaza imišljenja u pismenom obliku (član 256. stav 1. ZPP).Obaveza veštaka u krivičnim predmetima je da se odazove pozivu i da svoj nalaz i mišljenje dostavi sudu, u roku određenom u naredbi.Rok se na zahtev veštaka iz opravdanih razloga, može produžiti (član 115. stav 1. ZKP). Veštak je u obavezi, i u građanskim predmetima,da svoj pisani nalaz i mišljenje, koje mora biti obrazloženo, dostavi sudu pre rasprave u određenom roku (član 257. stav 1. ZPP). Veštakima obavezu, ukoliko dostavi nalaz i mišljenje koji su nejasni, nepotpuni ili protivrečni sami sebi ili utvrđenim okolnostima da po nalogusuda nalaz i mišljenje dopuni, odnosno ispravi, što mora uraditi u roku koji mu sud odredi (član 258. stav 2. ZPP).Obaveza veštaka je da pre početka veštačenja brižljivo razmotri predmet, tačno navede sve što zapazi i nađe, i da dâ svoje mišljenje,nepristrasno i u skladu sa pravilima nauke i struke. Zakonik o krivičnom postupku precizno predviđa obaveze veštaka pri pregledu iobdukciji leša (član 124. do 128. ZKP). U slučaju veštačenja telesne, povrede obaveze veštaka predviđene su članom 129. ZKP. Član 130.predviđa obaveze veštaka u slučaju sumnje da je isključena ili smanjena uračunljivost okrivljenog usled duševne bolesti, zaostalogduševnog razvoja ili druge duševne poremećenosti i kada je obavezno da se izvrši veštačenje psihijatrijskim pregledom okrivljenog.Odredbom člana 131. ZKP utvrđena je mogućnost obaveznog telesnog pregleda osumnjičenog ili okrivljenog i bez njihovog pristanka, kaoi uzimanja uzorka krvi i preduzimanja drugih medicinskih radnji.Za razliku od veštačenja u krivičnim predmetima, kada Zakonik o krivičnom postupku tačno opredeljuje obaveze veštaka, koje mogu bitiposebno dopunjene odgovarajućim nalozima suda, u parničnoj proceduri, veštak će biti obavezan na davanje nalaza i mišljenja, tako štoće sud svakim konkretnim rešenjem tačno odrediti predmet spora, predmet i obim veštačenja. Veštak mora dostaviti nalaz u pismenomobliku, za razliku od obaveze koju ima u krivičnim postupcima, gde se nalaz može dati i na zapisnik pred sudom.Posledica nepostupanja po naredbi, odnosno rešenju suda, i u krivičnom i u građanskom postupku biće sankcionisana novčanom kaznom(član 115. stav 2. ZKP, odnosno član 254. stav 1. ZPP)

Komitet ministara zemalja članica Saveta Evrope doneo je 28. februara 1984. godine, Preporuku broj R (84) 5 – O načelima građanskogpostupka za unapređivanje ostvarivanja pravde, na osnovu člana 15 (P) Statuta Saveta Evrope. U njoj je navedeno da je sudu potrebnoobezbediti ovlašćenja potrebna za efikasnije vođenje postupka. Radi ovoga utvrđena su određena načela, te je u načelu broj 1. u stavu 4.navedeno da sankcije umanjenja naknade, plaćanja troškova ili naknade štete, treba da postoje i za sudskog veštaka, koji ne podnesenalaz ili neopravdano kasni sa podnošenjem nalaza. Nacionalno pravo je izvršilo implementaciju ove odredbe. Utvrđeno je zakonom da na zahtev stranke sud može rešenjem naložiti veštaku da naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim neopravdanim izostankom ilineopravdanim odbijanjem da vrši veštačenje (član 254. stav 3. ZPP). Predviđeno je da i ako je zbog zloupotrebe procesnih ovlašćenjanekoj od stranaka naneta šteta, sud će oštećenoj stranci na njen zahtev dosuditi naknadu štete (član 182. stav 1. ZPP). Podnosilac ovakvog zahteva uvek može biti samo jedna strana u parnici, a tuženi može biti svaki učesnik u postupku. S toga u krug tuženih lica spadaju između ostalih i veštaci. Ova odredba odnosi se i na fizička i pravna lica koja mogu učestvovati u sporu kao veštaci (pojedinci ilipravno lice – institucija koja je određena da vrši veštačenje).Da bi se primenile ove vrste kaznenih odredbi u parničnim postupcima u odnosu na veštaka, potrebno je postojanje osnova za naknaduštete koju stranka pretrpi, u visini troškova koje je imala zbog nepoštovanja procesne discipline od strane veštaka. Međutim, da bi ovakvom zahtevu stranke moglo da se udovolji, potrebno je da sud u potpunosti ispuni svoju obavezu propisanu članom 256. ZPP, koji ustavu prvom utvrđuje šta sve mora da sadrži rešenje kojim se određuje veštačenje. Utvrđena je i sadržina poziva za ročište za glavnuraspravu, u kome veštak mora biti upozoren na posledice nedostavljanja nalaza i mišljenja u ostavljenom roku, odnosno neopravdanogizostanka sa ročišta i pravo na nagradu i naknadu troškova. Zakonska regulativa, dakle jasno utvrđuje i obaveze suda, odnosno nepoštovanje jasno utvrđenih obaveza suda u pogledu upozorenja veštaku. Shodno tome, veštak nema odgovornosti predviđenenavedenim odredbama, ukoliko sud nije ispunio sve svoje obaveze, a s druge strane pretpostavlja odgovornost suda u slučajuneispunjenja svojih obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe. S obzirom na sve ovo, zakonska rešenja pored toga što predstavljajuosnov za obavezu, takođe su i osnov za pravo veštaka da zahtevaju od suda, u parničnoj proceduri, da im detaljno opredeli zadatak, tj.predmet i obim veštačenja, i utvrdi rok za dostavljanje nalaza i mišljenja veštaka u pismenom obliku.Sud ima pravo, u slučaju da se nedostaci ili sumnje iz nalaza i mišljenja veštaka ne mogu otkloniti ponovnim saslušanjem veštaka, daodredi druge veštake (član 122. ZKP; član 259. st. 2. i 3. ZPP). Pre nego što odredi novo veštačenje sa drugim veštacima, sud ćesaslušanjem veštaka, koji ima obavezu da odgovori na postavljena pitanja, da pokuša da prevaziđe nejasnoće, upotpuni nalaz veštaka iliotkloni protivrečnosti. Novom veštačenju će pristupiti ukoliko se nedostaci ne mogu otkloniti ponovnim saslušanjem veštaka.Veštaci koji se nalaze na spisku sudskih veštaka, imaju obavezu da po pozivu suda i donošenju odgovarajuće odluke suda, pristupeveštačenju. Međutim, veštaci imaju pravo da budu oslobođeni dužnosti veštačenja. Obaveštenje suda o postojanju razloga za oslobođenjepredstavlja i njihovu dužnost, posebno kad kod veštaka postoje razlozi koji su isti kao i oni zbog kojih svedok može uskratiti svedočenje iliodgovor na pojedina pitanja ili iz drugih opravdanih razloga.U parničnom postupku, veštak se na lični zahtev može osloboditi veštačenja iz razloga iz kojih i svedok može uskratiti svedočenje iliodgovor na pojedina pitanja, a i iz drugih opravdanih razloga (član 252. ZPP). U krivičnom postupku za veštaka se ne može odrediti lice koje ne može biti saslušano kao svedok (član 116. stav 1. u vezi člana 97. ZKP).Pored oslobođenja dužnosti veštačenja i u krivičnom i u parničnom postupku, veštak može na lični zahtev biti isključen ili izuzet iz istihrazloga kao i sudija i sudija porotnik, na lični zahtev (član 116. stav 2. ZKP; član 253. ZPP).

POSEBNOST KOD MEDICINSKOG VEŠTAČENJA

Prilikom davanja nalaza, veštak s jedne strane ima obavezu da čuva profesionalnu tajnu, ali s druge strane, zakonom mu je propisanaobaveza da svoje stručno znanje iz oblasti medicine upotrebi radi davanja odgovora na sporna pitanja koja se postavljaju pred sudom. Uz nalaz i mišljenje, najčešće veštak prilaže i lekarsku dokumentaciju. Imajući u vidu, da učesnici u postupku, a i treća lica imaju pravouvida u spise, osim kada je isključena javnost, ili su spisi označeni kao državna ili službena tajna, neadekvatno čuvanje medicinskedokumentacije može svakako predstavljati kršenje prava na poštovanje privatnog života lica, čija se dokumentacija nalazi priložena odstrane veštaka u spisima. Stoga je obaveza da se sva medicinska dokumentacija koja se odnosi na stranku ili drugog učesnika upostupku, a može biti dostupna učesnicima u postupku i trećim licima preda sudu u zatvorenom kovertu, radi obezbeđenja uslova da sene ugrozi pravo na privatnost. O ovome će morati da vodi računa i sud. Prilikom pripreme materijala za davanje nalaza i mišljenja, a radipoštovanja prava na privatan život, te radi čuvanja lekarske tajne, sudski veštak će u medicinskim ustanovama u kojima će pribavljatipotrebne podatke, da se legitimiše odlukom suda kojom je određen za sudskog veštaka za konkretan slučaj.

PRAVA VEŠTAKA

 

Veštak ima i pravo da dobije rešenje koje mora da sadrži njegovo ime i prezime, zanimanje, koji je predmet spora, da mu se tačno odredipredmet i zadatak veštačenja – obim, kao i da se označi rok za dostavljanje nalaza i mišljenja u pismenom obliku. U građanskojproceduri, uz prepis rešenja, mora mu se dostaviti poziv za ročište za glavnu raspravu kojim ga sud mora upozoriti da svoje mišljenjemora izneti savesno i u skladu sa pravilima nauke i struke i upozoriti ga na posledice nedostavljanja nalaza i mišljenja u ostavljenomroku, te posledice neopravdanog izostanka sa ročišta i pravo na nagradu i naknadu troškova (član 256. ZPP). Veštak ima pravo narazumni rok u kome može da sačini svoj nalaz i mišljenje. U krivičnim postupcima pored zakonom utvrđenih obaveza u pogledu zadatka isadržine nalaza veštaka, veštak ima i pravo da dobije pismenu naredbu, u kojoj će se navesti u pogledu kojih činjenica se obavljaveštačenje i tačno kome se poverava (član 114. stav 1. ZKP).Veštak, ukoliko dobije rešenje kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima (posebno rešenje o kažnjavanju ili odluka o naknadištete) ima pravo na pravni lek protiv odluke suda. Žalba protiv odluke prvostepenog suda koji je doneo rešenje, izjavljuje sedrugostepenom sudu, kao žalbenom.Prilikom svoga rada, u krivičnim predmetima veštaku se mogu davati razjašnjenja (član 117. stav 6. ZKP). Veštak, u parničnoj proceduri,nema na ovaj način formulisano pravo, s obzirom da je parnični sud u obavezi da, kroz rešenje kojim se određuje veštačenje, dâ precizan zadatak veštaku. Veštak uvek ima pravo da razmatra spise. Nadalje, u krivičnoj proceduri veštak može predložiti da se izvedu i dokazi ilipribave predmeti i podaci koji su od važnosti za davanje nalaza i mišljenja.Veštak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za ishranu i prenoćište, na naknadu izgubljene zarade i troškova veštačenja, kaoi pravo na nagradu za izvršeno veštačenje.Obezbeđenje troškova za isplatu navedenih naknada veštaku određuje se shodno pravnoj prirodi sudskih postupaka koji se vode. Krivičnipostupak vodi se po službenoj dužnosti, s toga troškove krivičnog postupka između ostalog čine i troškovi za veštake. Oni se isplaćujuunapred iz sredstava organa koji vodi krivični postupak, a naplaćuju se docnije od lica koja su dužna da ih naknade, po odredbamaZakonika o krivičnom postupku (član 193. ZKP). Imajući u vidu da se dešava da sudski budžet nije uvek adekvatno određen, veštaci kojisu dali nalaz i mišljenje, često dolaze u situaciju da ne mogu da u razumnom roku ostvare i realizuju svoje pravo na naknadu troškova,kao i pravo na na-gradu za izvršeno veštačenje. U takvoj situaciji, veštak ima pravo da traži rešenje kojim se utvrđuje iznos koji mupripada na osnovu prava na naknadu troškova proisteklih u postupku davanja nalaza i mišljenja veštaka, te visina nagrade za izvršenoveštačenje, koje mu je odredio sud. Ovakva sudska odluka predstavlja izvršni naslov na osnovu koje se može, shodno odgovarajućimodredbama zakona, u izvršnom postupku izvršiti naplata potraživanja u odnosu na Republiku Srbiju, sa označenjem organa koji je uobavezi da izvrši isplatu.Građanski postupci predstavljaju isključivu dispoziciju stranaka. S obzirom na pravnu prirodu ove vrste postupaka, troškove veštačenjauvek mora predujmiti parnična stranka, koja je predložila izvođenje ove vrste dokaza. Sud uobičajeno nalaže stranci koja je predložilaveštačenje uplatu predujma veštačenja, iz koga će po obavljenom veštačenju i na osnovu rešenja suda, isplatiti određeni iznos veštaku.Ukoliko predujam nije položen, stranci će se naložiti da određeni iznos plati na račun suda, radi isplate troškova veštaku u roku od osamdana.Ukoliko se veštaku ne izvrši isplata troškova i nagrade koja mu pripada po određenju suda, a na ime davanja nalaza i mišljenja veštaka,veštak ima pravo da zahteva od suda da dobije rešenje kojim se određuje visina određene naknade za troškove i visina nagrade kojatakođe predstavlja izvršni naslov.U poslednje vreme uočena je pojava da su sudije ili predsednici sudova zadržavali isplatu troškova i nagrade veštacima u parničnompostupku i kada su bila obezbeđena sredstva od stranke koja je predlagala veštačenje, sa obrazloženjem da veštak nije vratio uprimerenim rokovima druge predmete sudu. Ovakvo ponašanje suda nije dozvoljeno, s obzirom da konkretni odnosi u pogledu obavezedavanja nalaza na osnovu rešenja i obaveze suda na isplatu troškova veštačenja, iz unapred položenog iznosa, proizilaze u svakomkonkretnom predmetu i ne mogu se uslovljavati obavljanjem poslova po rešenju iz drugog predmeta. U takvoj situaciji veštaci se moguobratiti, u smislu zakonskih odredaba predviđenih Zakonom o uređenju sudova, predsedniku neposredno višeg suda po pravu pritužbe, ilipristupiti prinudnom izvršenju rešenja koje se mora dostaviti veštaku na njegov zahtev.

ZAKLJUČAK

Da bi učesnici u postupku došli do realizovanja svojih prava u sudskim postupcima u razumnom roku, da bi sudstvo ostvarilo efikasnost,potrebno je da je dokaz veštačenjem izvršen u razumnom roku od strane stručnjaka, koji će dati svoj puni doprinos u sudskom postupku.Da bi se to realizovalo, potrebno je da veštaci imaju u potpunosti mogućnost da ostvare svoja prava, ali s druge strane i da ispune svojeobaveze. Jedino stvaranjem uslova koji omogućuju podjednako ostvarivanje i prava i obaveza, te da sudska, zakonodavna i izvršna vlast,svaka u svom domenu ostvari pretpostavke za ispunjenje obaveza u odnosu na veštake – sudska vlast da donosi adekvatna rešenja urazumnim rokovima, zakonodavna vlast da obezbedi efikasne zakone, a izvršna vlast da obezbedi dovoljan budžet, a da s druge straneveštaci ispune svoje obaveze u razumnom roku i sa potrebnim kvalitetom, tek tada se može postići puna efikasnost i potreban kvalitet zadonošenje pravilne sudske odluke.

WWW.SUDSKIVESTAK.RS

 

ODREDBE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU O SUDKIM VEŠTACIMA

ODREDBE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU O SUDKIM VEŠTACIMA

 

5. Veštaci

 

Član 259

Sud će da izvede dokaz veštačenjem ako je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.

Član 260

Stranka koja predlaže izvođenje dokaza veštačenjem dužna je da u predlogu naznači predmet veštačenja, a može da predloži i određeno lice za veštaka.

Sud će suprotnoj stranci da dostavi predlog iz stava 1. ovog člana radi izjašnjavanja.

Ako ni jedna stranka ne predloži veštačenje ili u ostavljenom roku ne obezbedi troškove za veštačenje ili se ne podvrgne veštačenju sud će o tim činjenicama da odluči, primenom pravila o teretu dokazivanja (član 231. stav 1).

Član 261

Stranka može sudu da priloži pisani nalaz i mišljenje veštaka odgovarajuće struke, u vezi sa činjenicama iz člana 259. ovog zakona.

Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana sud će da dostavi suprotnoj stranci na izjašnjavanje.

Sud može rešenjem da odredi da se izvođenje dokaza veštačenjem sprovede čitanjem pisanog nalaza i mišljenja koje je stranka priložila, a nakon izjašnjavanja suprotne stranke, u smislu člana 260. stav 2. ovog zakona.

Član 262

Sud može da odredi izvođenje dokaza veštačenjem po službenoj dužnosti, ako je to propisano zakonom.

Član 263

Predlog iz člana 260. ovog zakona, pisani nalaz i mišljenje veštaka iz člana 261. ovog zakona, kao i izjašnjavanje suprotne stranke, podnose se sudu najkasnije do završetka pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano.

Član 264

Veštačenje, po pravilu, vrši jedan veštak. Sud može da odredi dva ili više veštaka ako oceni da je veštačenje složeno.

Veštaci se određuju iz registra sudskih veštaka, za određenu oblast veštačenja.

Sud rešenjem određuje veštaka, ako se stranke ne sporazumeju o veštaku ili ako dokaz veštačenjem nije izveden na način propisan članom 261. ovog zakona.

Ako za određenu oblast veštačenja nema sudskog veštaka upisanog u registar iz stava 2. ovog člana, veštačenje može da obavi lice odgovarajuće struke koje će sud da odredi. Lice koje sud odredi je dužno da pre veštačenja da izjavu da će nalaz i mišljenje dati po pravilima struke i svom najboljem znanju, objektivno i nepristrasno.

Član 265

Sud će veštaka, na njegov zahtev, da oslobodi dužnosti veštačenja iz razloga iz kojih svedok može da uskrati svedočenje ili odgovor na pojedino pitanje.

Sud može veštaka, na njegov zahtev, da oslobodi dužnosti veštačenja i iz drugih opravdanih razloga. Oslobođenje od dužnosti veštačenja može da traži i ovlašćeno lice organa ili organizacije u kojoj je veštak zaposlen.

Član 266

Veštak može da bude isključen ili izuzet iz istih razloga kao i sudija ili sudija porotnik, a za veštaka može da se odredi lice koje je ranije bilo saslušano kao svedok.

Stranka je dužna da podnese zahtev za izuzeće veštaka kad sazna da postoji razlog za izuzeće, a najkasnije pre početka izvođenja dokaza veštačenjem.

U zahtevu za izuzeće veštaka, stranka je dužna da navede okolnosti na kojima zasniva svoj zahtev za izuzeće.

O zahtevu za isključenje i izuzeće veštaka odlučuje sud. Zamoljeni sud odlučuje o izuzeću ako sprovodi izvođenje dokaza veštačenjem.

Protiv rešenja kojim se usvaja zahtev za izuzeće veštaka nije dozvoljena žalba, a protiv rešenja kojim se zahtev odbija nije dozvoljena posebna žalba.

Ako je stranka saznala za razlog za isključenje ili izuzeće veštaka posle izvršenog veštačenja i prigovara veštačenju iz tog razloga, sud će da postupi kao da je zahtev za isključenje ili izuzeće podnet pre izvršenog veštačenja.

Član 267

Sud će da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara veštaka fizičko lice, odnosno od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje obavlja veštačenje, ako veštak ne dođe na ročište iako je uredno pozvan, a izostanak ne opravda ili ako u ostavljenom roku ne podnese svoj nalaz i mišljenje.

Sud može da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara veštaka fizičko lice, odnosno od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje obavlja veštačenje, ako veštak bez opravdanog razloga odbije da vrši veštačenje.

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara može da se kazni i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja veštačenje u slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana.

Novčana kazna iz st. 1. do 2. ovog člana izvršava se na način propisan u članu 190. ovog zakona.

Rešenje o kazni sud može da stavi van snage pod uslovima iz člana 257. stav 5. ovog zakona.

Na zahtev stranke sud može rešenjem da naloži veštaku da naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim neopravdanim nedolaskom ili neopravdanim odbijanjem da vrši veštačenje.

Član 268

Veštak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova ishrane i smeštaja, u skladu sa posebnim propisom, na izgubljenu zaradu i troškove veštačenja, kao i pravo na nagradu za izvršeno veštačenje.

U pogledu naknade troškova i nagrade veštaka shodno se primenjuju odredbe člana 258. st. 2. i 3. ovog zakona.

Stranka koja je predložila veštačenje ili ako je sud naložio stranci da snosi troškove veštačenja određenog po službenoj dužnosti, plaća naknadu i nagradu veštaku, a o izvršenom plaćanju podnosi dokaz sudu u roku od osam dana od dana uplate.

Član 269

Sud određuje veštačenje posebnim rešenjem koje sadrži: predmet spora, predmet veštačenja, rok za dostavljanje sudu nalaza i mišljenja u pisanom obliku, lično ime ili naziv lica kome je povereno veštačenje kao i podatke iz registra veštaka.

Rok za podnošenje sudu nalaza i mišljenja ne može da bude duži od 60 dana.

Prepis rešenja dostavlja se veštaku i strankama zajedno sa pozivom za ročište za glavnu raspravu.

Sud će u rešenju da upozori veštaka da je dužan da obavesti stranke o danu određenom za veštačenje, ako je njihovo prisustvo potrebno, da nalaz i mišljenje mora da izradi u skladu sa pravilima struke objektivno i nepristrasno, na posledice nedostavljanja nalaza i mišljenja u određenom roku, odnosno neopravdanog izostanka sa ročišta i obavesti ga o pravu na nagradu i naknadu troškova.

Rešenje o određivanju veštaka po službenoj dužnosti, pored podataka iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke o iznosu predujma za veštačenje i nalog strankama za plaćanje predujma u određenom roku.

Član 270

Veštak svoj pisani nalaz i mišljenje podnosi sudu najkasnije 15 dana pre ročišta.

Sud dostavlja strankama nalaz i mišljenje najkasnije osam dana pre zakazane rasprave.

Pisani nalaz veštaka mora da sadrži: obrazloženje sa navođenjem činjenica i dokaza na kojima je nalaz zasnovan i stručno mišljenje; podatke o tome gde i kada je izvršeno veštačenje; podatke o licima koja su prisustvovala veštačenju, odnosno o licima koja nisu prisustvovala, a uredno su pozvana; i podatke o priloženim dokumentima.

Ako veštak dostavi nalaz i mišljenje koji je nejasan, nepotpun ili protivrečan sam sebi, sud će da naloži veštaku da dopuni ili ispravi nalaz i mišljenje i odrediće rok za otklanjanje nedostataka, odnosno pozvaće veštaka da se izjasni na ročištu.

Član 271

Ako stranka ima primedbe na nalaz i mišljenje sudskog veštaka dostaviće ih u pisanom obliku, u roku koji sud odredi za izjašnjavanje.

Stranka može da angažuje stručnjaka ili drugog veštaka upisanog u registar sudskih veštaka, koji će da sačini primedbe na dostavljeni nalaz i mišljenje ili nov nalaz i mišljenje u pisanom obliku. Na ročištu za glavnu raspravu sud može da ih pročita i da dozvoli tom licu da učestvuje u raspravi, postavljanjem pitanja i davanjem objašnjenja.

Sud će na ročištu da raspravi primedbe i pokušaće da usaglasi nalaze i stručna mišljenja veštaka.

Ako se na ročištu ne usaglase nalaz i stručna mišljenja veštaka, odnosno ako sud smatra da bitne činjenice nisu dovoljno raspravljene, sud će da odredi novo veštačenje koje će da poveri drugom veštaku i o tome će da obavesti stranke.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, stranke snose troškove veštačenja na jednake delove.

Član 272

Ako veštak ne podnese nalaz i mišljenje u određenom roku, sud može, na predlog stranke, da odredi drugog veštaka, pošto istekne rok koji je strankama odredio da se o tome izjasne.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, kao i ako veštak ne postupi po nalogu suda iz člana 270. stav 4. ovog zakona, sud će veštaka da kazni novčanom kaznom iz člana 267. st. 1. i 2. ovog zakona i obavestiće o tome ministarstvo nadležnog za poslove pravosuđa radi pokretanja postupka brisanja veštaka iz registra sudskih veštaka.

Član 273

Ako je određeno više veštaka, oni mogu da podnesu zajednički nalaz i mišljenje ako se u nalazu i mišljenju slažu. Ako se u nalazu i mišljenju ne slažu, svaki veštak posebno iznosi svoj nalaz i mišljenje.

Ako se podaci veštaka o njihovom nalazu bitno razlikuju ili ako je nalaz jednog ili više veštaka nejasan, nepotpun ili u protivrečnosti sam sa sobom ili sa utvrđenim okolnostima, a ti nedostaci ne mogu da se otklone ponovnim saslušanjem veštaka ili se pojavi sumnja u pravilnost datog mišljenja, sud će na predlog stranke da odredi novo veštačenje, u skladu sa članom 271. ovog zakona.

Član 274

Protiv rešenja suda iz čl. 261, 262, 264, 269. i 273. ovog zakona nije dozvoljena žalba.

Član 275

Odredbe ovog zakona o veštacima shodno se primenjuju i na prevodioce i tumače.

WWW.SUDSKIVESTAK.RS

 

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA

Prečišćeni tekst

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/03 i 69/11)

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, visina i način naknade troškova koji u sudskim postupcima pripadaju svedocima, veštacima, tumačima i stručnim licima; privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku, predujam za troškove izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju; stranci i umešaču u parničnom postupku; braniocu, punomoćniku i zakonskom zastupniku; sudu za vršenje radnji van zgrade suda.

Ovim pravilnikom propisuju se i naknada troškova lečenja okrivljenog, visina paušalnog iznosa u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, predujam za troškove izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i naknada troškova objavljivanja sudskih odluka.

Član 2.

Troškovi se nadoknađuju pod uslovima utvrđenim zakonom, drugim propisom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Troškovi se nadoknađuju na zahtev lica koje ima pravo na naknadu.

Sud je dužan da lice pouči o pravu na naknadu troškova, a posebno o mogućnosti gubitka prava ako zahtev ne bude podnet u propisanom roku ili na propisan način.

Pouka i izjava lica u vezi sa njegovim pravom na naknadu troškova unose se u zapisnik.

II. TROŠKOVI SVEDOKA, VEŠTAKA, TUMAČA I STRUČNOG LICA

1. Vrste troškova

Član 4.

Troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica (u daljem tekstu: učesnik u postupku) čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Veštaku, tumaču i stručnom licu pripadaju i troškovi neposrednog vršenja radnje u postupku (veštačenje, tumačenje, davanje objašnjenja) i nagrada.

2. Putni troškovi

Član 5.

Putne troškove čine troškovi putovanja učesnika u postupku sredstvom javnog prevoza od mesta prebivališta, odnosno boravišta do mesta izvršenja radnje i troškovi povratka, kao i troškovi putovanja unutar mesta prebivališta.

Član 6.

Nadoknađuju se troškovi putovanja najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prevoza.

Član 7.

Putni troškovi nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka za putovanje, koji se utvrđuju na osnovu prevozne karte ili na drugi pogodan način.

Član 8.

Putni troškovi ne nadoknađuju se učesniku u postupku koji ima pravo na stalnu besplatnu vožnju u javnom prevozu.

Učesniku u postupku koji ima pravo na povlasticu u javnom prevozu nadoknađuju se samo stvarni izdaci za putovanje.

Član 9.

Ako sredstvo javnog prevoza ne postoji, ne saobraća u pogodno vreme ili iz drugih razloga nije dostupno, putni troškovi nadoknađuju se prema broju pređenih kilometara najkraćim putem (u daljem tekstu: kilometraža).

Kilometraža se nadoknađuje u iznosu od 25% od cene jednog litra goriva po pređenom ili započetom kilometru.

3. Troškovi za ishranu i prenoćište

Član 10.

Troškovi za ishranu nadoknađuju se učesniku u postupku koji je van mesta prebivališta ili boravišta, odnosno adrese stana morao da provede više od osam časova, računajući i vreme potrebno za dolazak u mesto izvršenja radnje i vreme potrebno za povratak.

Troškovi za prenoćište nadoknađuju se učesniku u postupku koji nije mogao istog dana da se vrati u mesto prebivališta, odnosno boravišta, kao i ako je za izvršenje radnje bilo potrebno višednevno odsustvovanje iz mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Troškovi za ishranu i prenoćište određuju se prema prosečnim cenama u mestu u kome se preduzima radnja ili njemu najbližem mestu.

4. Izgubljena zarada

Član 11.

Izgubljena zarada nadoknađuje se učesniku u postupku koji je u radnom odnosu, koji je zemljoradnik, preduzetnik ili na drugi način, u skladu sa zakonom, ostvaruje zaradu.

Član 12.

Licu u radnom odnosu zaradu, odnosno platu nadoknađuje poslodavac.

Poslodavac ima pravo da od suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak zahteva refundaciju iznosa koji je licu u radnom odnosu isplatio na ime naknade zarade, odnosno plate.

Član 13.

Zemljoradniku, preduzetniku i licu koje na drugi način ostvaruje zaradu u skladu sa zakonom, izgubljena zarada određuje se srazmerno izgubljenom vremenu, pri čemu se vodi računa o vrsti zanimanja i dnevnoj zaradi.

5. Troškovi za pratioca

Član 14.

Učesniku u postupku koji ima pravo na pomoć i negu prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nadoknađuju se i troškovi pratioca i to po čl. 4-13. i 15. ovog pravilnika.

6. Troškovi za učestvovanje u radnjama u više predmeta

Član 15.

Učesniku u postupku koji je vršio radnje u više predmeta, istog dana ili više uzastopnih dana, troškovi se nadoknađuju u jednostrukom iznosu. Ovaj iznos deli se na sve predmete srazmerno vremenu utrošenom na pojedinačni predmet, a kad to nije moguće – na jednake delove.

7. Troškovi veštačenja i nagrada veštaka

Član 16.

Veštaku se nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

U slučaju da je veštak morao da koristi uređaje ili materijal državnog organa, pravnog ili fizičkog lica, tom organu, odnosno licu nadoknađuju se prouzrokovani troškovi.

Član 17.

Veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem radnih časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijen iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste:

– 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, isplaćene za prethodni mesec prema podacima nadležnog organa (u daljem tekstu: zarada), veštaku bez srednjeg obrazovanja:

– 100% zarade, veštaku sa srednjim obrazovanjem;

– 150% zarade, veštaku sa višim obrazovanjem;

– 200% zarade, veštaku sa visokim obrazovanjem;

– 250% zarade, veštaku koji je magistar;

– 300% zarade, veštaku koji je doktor nauka.

Kad je predmet veštačenja složen, ili je za veštačenje potrebno posebno znanje, stručnost i iskustvo, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se do 100%.

Za veštačenje u otežanim uslovima (noću, u izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama i slično) i za veštačenje nedeljom i praznikom, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se za 100%.

Član 18.

Kad je veštačenje povereno pravnom licu, naknada troškova veštačenja i nagrada pripadaju tom pravnom licu.

Naknada troškova veštačenja i nagrada pripadaju i državnom organu koji je veštačenje izvršio u okviru svog delokruga.

8. Troškovi tumačenja i nagrada tumača

Član 19.

Tumaču se, za prevod pismena i za usmeno prevođenje, nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

Nagrada se tumaču određuje po propisima o sudskim tumačima.

Prema propisima o sudskim tumačima shodno se određuje i nagrada tumaču koji je pomogao u saslušanju ili ispitivanju gluvih, nemih ili gluvonemih lica.

9. Troškovi i nagrada stručnog lica

Član 20.

Stručnom licu u krivičnom postupku nadoknađuju se izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

Nagrada se ovom licu određuje shodnom primenom člana 17. ovog pravilnika.

III. TROŠKOVI PRIVATNOG TUŽIOCA, OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, OŠTEĆENOG I OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

 

Član 21.

Naknada za nužne izdatke, koja po Zakoniku o krivičnom postupku pripada privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom, određuje se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

IV TROŠKOVI STRANKE I UMEŠAČA U PARNIČNOM POSTUPKU

Član 22.

Troškovi koji stranci i umešaču pripadaju po Zakonu o parničnom postupku nadoknađuju se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

Kad su javni tužilac i javni pravobranilac stranke u parničnom postupku, troškovi im se nadoknađuju po posebnim propisima.

V.TROŠKOVI BRANIOCA, PUNOMOĆNIKA I ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

 

Član 23.

Naknada za nužne izdatke, koja pripada punomoćniku koji nije advokat i zakonskom zastupniku u krivičnom i parničnom postupku, određuje se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

Braniocu, punomoćniku iz reda advokata i javnom pravobraniocu troškovi i nagrada određuju se po tarifi o naknadi troškova i nagradama za rad advokata koja važi na području suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak.

Postavljenom punomoćniku u parničnom postupku koji nije advokat, troškovi i nagrada određuju se po slobodnoj oceni, s tim da ne mogu biti viši od troškova i nagrade utvrđenih u tarifi o naknadi troškova i nagradama za rad advokata koja važi na području suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak.

VI. TROŠKOVI LEČENJA OKRIVLJENOG

Član 24.

Troškove lečenja okrivljenog koji je u pritvoru, a nije zdravstveno osiguran, čine:

a) troškovi lečenja okrivljenog u zdravstvenoj ustanovi;

b) troškovi lečenja okrivljenog koji je upućen na posmatranje u zdravstvenu ustanovu za duševno bolesna lica;

v) troškovi porođaja okrivljene;

g) troškovi prevoza okrivljenog do zdravstvene ustanove i troškovi povratka.

Troškovi lečenja i porođaja nadoknađuju se na osnovu računa zdravstvene ustanove, a prevoza okrivljenog – po odredbama ovog pravilnika.

VII. TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

 

Član 25.

Kad je propisano da se sudske odluke objavljuju u sredstvima javnog informisanja, troškovi za objavljivanje određuju se srazmerno cenama oglasa u sredstvima javnog informisanja.

VIII. TROŠKOVI SUDA ZA IZVRŠENJE RADNJI VAN ZGRADE SUDA

 

Član 26.

Sudu se, za izvršenje radnji izvan zgrade suda, troškovi prevoza i dnevnice sudija i zaposlenih u sudu nadoknađuju po posebnim propisima.

Troškovi upotrebe službenog vozila suda nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka.

Kad je potrebno da se radnja izvan zgrade suda hitno izvrši, a nije dostupno sredstvo javnog prevoza ili službeno vozilo suda, putni troškovi nadoknađuju se u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

VIII.a PREDUJAM ZA TROŠKOVE IZVRŠENJA

 

Član 26a

Predujam za troškove izvršenja uplaćuje se na depozitni račun suda.

Dokaz o uplati predujma za troškove izvršenja, izvršni poverilac dostavlja sudu u skladu sa predlogom za izvršenje, odnosno u roku od tri dana od prijema zaključka kojim je sud odredio ili promenio sredstvo izvršenja.

U slučaju da predujmljena sredstva nisu dovoljna za sprovođenje izvršenja, sud će pozvati izvršnog poverioca da u određenom roku izvrši doplatu do potrebnog iznosa.

Izvršni poverilac može uz predlog za izvršenje, odnosno zaključak iz stava 2. ovog člana, da dostavi profakturu za uslugu i zatraži od suda odobrenje, odnosno nalog za uplatu utvrđenog iznosa u određenom roku, ukoliko nije siguran u vrstu i visinu troškova koje bi trebalo da predujmi.

Kada je izvršni poverilac uz predlog za izvršenje podneo i zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka, obaveza uplate predujma odlaže se do donošenja odluke o tom zahtevu.

Član 26b

Troškovi izvršenja mogu se predujmiti za izvršenje:

a) na pokretnim stvarima, u cilju:

– upotrebe službenog vozila;

– upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja;

– prevoza zaplenjenih stvari po fakturi prevoznika;

– utovara i istovara stvari po fakturi davaoca usluge;

– plaćanja usluge ovlašćenog bravara po fakturi, ukoliko se prinudno otvara stan;

– čuvanja, skladištenja stvari, po fakturi skladištara;

– oglašavanja prodaje stvari u sredstvima javnog informisanja i sl.

b) na nepokretnosti dužnika, u cilju:

– utvrđivanja tržišne vrednosti;

– oglašavanja prodaje u sredstvima javnog informisanja;

– naplate troškove navedenih u tački a) ovog člana.

v) obaveze na činidbu, u cilju:

– izlaska stručnog lica, geodete, na teren;

– upotrebe službenog vozila;

– upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja i sl.

IX. PAUŠALNI IZNOS

 

Član 27.

Paušalni iznos, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, utvrđuje se u visini od 1.000 do 20.000 dinara i uplaćuje na žiro račun suda koji je doneo prvostepenu odluku.

Visina paušalnog iznosa u prekršajnom postupku utvrđuje se do 1.200 dinara, zavisno od složenosti i trajanja prekršajnog postupka i od imovnog stanja lica obaveznog da paušalni iznos plati.

X. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA

 

Član 28.

Zahtev za naknadu troškova učesnik u postupku podnosi odmah po izvršenoj radnji u postupku.

Licu koje je u radnom odnosu odmah se, radi ostvarivanja prava na naknadu zarade, odnosno plate, izdaje potvrda o vremenu koje je provelo učestvujući u postupku.

Kad je radnja preduzeta pred zamoljenim organom, u potvrdi o vremenu provedenom u postupku naznačuje se organ koji vodi postupak, uz upozorenje da zahtev za refundaciju iznosa isplaćenog na ime naknade zarade, odnosno plate treba uputiti tom organu.

Službena lica podnose zahtev za naknadu putnih troškova u roku predviđenom propisima o putnim troškovima za službena putovanja.

Državni organi i pravna lica koji imaju pravo na naknadu troškova podnose zahtev u roku određenom posebnim propisima.

Član 29.

Radi ostvarivanja prava na naknadu troškova podnose se dokazi kojima se pravdaju učinjeni izdaci.

XI. ISPLATA TROŠKOVA

 

Član 30.

O zahtevu za naknadu troškova i za nagradu odlučuje sud, odnosno drugi organ koji vodi postupak.

Kad se radnja u postupku vrši pred zamoljenim organom, o zahtevu odlučuje zamoljeni organ.

Član 31.

Kad zamoljeni organ odlučuje o zahtevu za naknadu troškova i o nagradi, a organ koji vodi postupak unapred ne dostavi iznos potreban za pokriće, zamoljeni organ troškove postupka i nagradu isplaćuje iz svojih sredstava.

Organ koji vodi postupak dužan je da zamoljenom organu na njegov zahtev nadoknadi isplaćeni iznos.

Član 32.

Svi troškovi unapred isplaćeni iz sredstava suda unose se u poseban popis troškova koji se prilaže spisu.

Član 33.

Svedok, veštak, tumač i stručno lice, kao i okrivljeni u krivičnom postupku po privatnoj tužbi mogu tražiti da im se putni troškovi unapred isplate.

Veštak može tražiti da mu se unapred isplate i troškovi veštačenja.

Član 34.

U postupku zbog krivičnog dela za koje se goni po privatnoj tužbi troškovi se unapred isplaćuju.

Privatni tužilac isplaćuje troškove tumača okrivljenog, dovođenja okrivljenog i putne troškove okrivljenog.

Lice koje je predložilo izvođenje dokaza isplaćuje troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica i putne troškove službenog lica.

Kad se po službenoj dužnosti naredi preduzimanje radnje koja iziskuje troškove, nalaže se stranci u čijem se interesu radnja preduzima da podmiri troškove, a ako se radnja preduzima u interesu obeju stranaka, nalaže se da svaka stranka uplati polovinu iznosa.

Ako ne budu unapred isplaćeni, troškovi za preduzimanje radnje iz stava 4. isplaćuju se iz sredstava organa koji vodi postupak, a naplaćuju se kasnije od lica koja su dužna da ih nadoknade po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

WWW.SUDSKIVESTAK.RS
 

ZАKОN O SUDSKIМ VЕŠТАCIМА

ZАKОN O SUDSKIМ VЕŠТАCIМА

 

 

 

I. UVОDNЕ ОDRЕDBЕ

 

Člаn 1.

Оvim zаkоnоm urеđuјu sе uslоvi zа оbаvlјаnjе vеštаčеnjа, pоstupаk imеnоvаnjа i rаzrеšеnjа sudskih vеštаkа (u dаlјеm tеkstu: vеštаk), pоstupаk upisа i brisаnjа prаvnih licа kоја оbаvlјајu pоslоvе vеštаčеnjа, kао i prаvа i оbаvеzе licа kоја оbаvlјајu vеštаčеnjе.

Člаn 2.

Pоslоvi vеštаčеnjа, u smislu оvоg zаkоnа, prеdstаvlјајu stručnе аktivnоsti čiјim sе оbаvlјаnjеm, uz kоrišćеnjе nаučnih, tеhničkih i drugih dоstignućа, pružајu sudu ili drugоm оrgаnu kојi vоdi pоstupаk pоtrеbnа stručnа znаnjа kоја sе kоristе prilikоm utvrđivаnjа, оcеnе ili rаzјаšnjеnjа prаvnо rеlеvаntnih činjеnicа.

Člаn 3.

Vеštаčеnjе оbаvlјајu fizičkа i prаvnа licа kоја ispunjаvајu uslоvе prеdviđеnе оvim zаkоnоm, držаvni оrgаni u оkviru kојih sе mоžе оbаviti vеštаčеnjе, kао i nаučnе i stručnе ustаnоvе. Izuzеtnо, ukоlikо u Rеpublici Srbiјi nеmа vеštаkа оdgоvаrајućе strukе ili pоstоје drugi prаvni ili stvаrni rаzlоzi zbоg kојih vеštаci iz Rеpublikе Srbiје nе mоgu оbаviti pоslоvе vеštаčеnjа u kоnkrеtnоm prеdmеtu, pоslоvе vеštаčеnjа u Rеpublici Srbiјi mоžе mоžе u pојеdinаčnim slučајеvimа оbаvlјаti i vеštаk ili prаvnо licе iz drugе držаvе, kојi prеmа zаkоnu tе držаvе ispunjаvајu uslоvе zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа.

Člаn 4.

Vеštаkа imеnuје i rаzrеšаvа ministаr nаdlеžаn zа pоslоvе prаvоsuđа (u dаlјеm tеkstu: ministаr). Мinistаr оdlučuје i о upisu i brisаnju prаvnih licа u Rеgistаr prаvnih licа zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа.

Člаn 5.

Vеštаk imа prаvо nа nаknаdu trоškоvа i prаvо nа nаgrаdu zа rаd.

 

II. USLОVI ZА ОBАVLjАNјЕ PОSLОVА VЕŠТАČЕNјА

 

Člаn 6.

Fizičkо licе mоžе biti imеnоvаnо zа vеštаkа аkо pоrеd оpštih uslоvа zа rаd u držаvnim оrgаnimа prоpisаnih zаkоnоm ispunjаvа i slеdеćе pоsеbnе uslоvе: 1) dа imа оdgоvаrајuće stеčеnо visоkо оbrаzоvаnjе nа studiјаmа drugоg stеpеnа (diplоmskе аkаdеmskе studiје – mаstеr, spеciјаlističkе аkаdеmskе studiје, spеciјаlističkе strukоvnе studiје), оdnоsnо nа оsnоvnim studiјаmа, zа оdrеđеnu оblаst vеštаčеnjа; 2) dа imа nајmаnjе pеt gоdinа rаdnоg iskustvа u struci; 3) dа pоsеduје stručnо znаnjе i prаktičnа iskustvа u оdrеđеnој оblаsti vеštаčеnjа; 4) dа је dоstојаn zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, zа vеštаkа mоžе biti imеnоvаnо licе kоје imа nајmаnjе zаvršеnu srеdnju škоlu, аkо zа оdrеđеnu оblаst vеštаčеnjа nеmа dоvоlјnо vеštаkа sа stеčеnim visоkim оbrаzоvаnjеm.

Člаn 7.

Stručnо znаnjе i prаktičnа iskustvа zа оdrеđеnu оblаst vеštаčеnjа kаndidаt zа vеštаkа dоkаzuје оbјаvlјеnim stručnim ili nаučnim rаdоvimа, pоtvrdоm о učеšću nа sаvеtоvаnjimа u оrgаnizаciјi stručnih udružеnjа, kао i mišlјеnjimа ili prеpоrukаmа sudоvа ili drugih držаvnih оrgаnа, stručnih udružеnjа, nаučnih i drugih instituciја ili prаvnih licа u kојimа је kаndidаt zа vеštаkа rаdiо, оdnоsnо zа kоје је оbаvlјао stručnе pоslоvе. Kаndidаt zа vеštаkа sа nаučnim zvаnjimа niје dužаn dа dоstаvlја dоkаzе iz stаvа 1. оvоg člаnа.

Člаn 8.

Fizičkо licе mоžе оbаvlјаti vеštаčеnjа sаmо аkо је upisаnо u Rеgistаr vеštаkа.

Člаn 9.

Prаvnо licе mоžе оbаvlјаti vеštаčеnjа аkо ispunjаvа slеdеćе uslоvе: 1) dа је upisаnо u rеgistаr nаdlеžnоg оrgаnа zа dеlаtnоst vеštаčеnjа u оdgоvаrајućој оblаsti; 2) dа su u tоm prаvnоm licu zаpоslеnа licа kоја su upisаnа u Rеgistаr vеštаkа. U imе prаvnоg licа pоslоvе vеštаčеnjа mоgu оbаvlјаti sаmо licа iz stаvа 1. tаčkа 2. оvоg člаnа.

Člаn 10.

Vеštаčеnjе mоgu оbаvlјаti i držаvni оrgаni u оkviru kојih sе mоžе оbаviti vеštаčеnjе, kао i nаučnе i stručnе ustаnоvе (fаkultеti, instituti, zаvоdi i sl). Оrgаni i ustаnоvе iz stаvа 1. оvоg člаnа оdrеđuјu јеdnоg ili višе stručnjаkа оdgоvаrајućе spеciјаlnоsti kојi ćе оbаvlјаti vеštаčеnjе ili оbrаzuјu kоmisiје sаstаvlјеnе оd nаučnih ili stručnih rаdnikа kојi su kоd njih zаpоslеni.

 

III. PОSТUPАK IМЕNОVАNјА I RАZRЕŠЕNјА

 

Člаn 11.

Pоstојаnjе pоtrеbе zа vеštаcimа zа оdrеđеnе оblаsti vеštаčеnjа prеdsеdnici prvоstеpеnih sudоvа dоstаvlјајu ministаrstvu nаdlеžnоm zа pоslоvе prаvоsuđа (u dаlјеm tеkstu: ministаrstvо). Мinistаr оbјаvlјuје јаvni pоziv zа imеnоvаnjе vеštаkа u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје” i nа intеrnеt strаnici ministаrstvа, kаdа utvrdi dа је nеdоvоlјаn brој vеštаkа zа оdrеđеnu оblаst vеštаčеnjа.

Člаn 12.

Zаhtеv zа imеnоvаnjе sа prilоzimа kојimа sе dоkаzuје ispunjеnоst uslоvа zа оbаvlјаnjе vеštаčеnjа kаndidаt zа vеštаkа pоdnоsi ministаrstvu. U zаhtеvu sе nаvоdе lični pоdаci, zvаnjе, rаdnа biоgrаfiја, оblаst vеštаčеnjа i užа spеciјаlnоst.

Člаn 13.

Rеšеnjе о imеnоvаnju vеštаkа dоnоsi ministаr. Rеšеnjе iz stаvа 1. оvоg člаnа оsnоv је zа upis u Rеgistаr vеštаkа. Prоtiv rеšеnjа kојim sе оdbiја zаhtеv zа imеnоvаnjе, kаndidаt zа vеštаkа mоžе pоkrеnuti uprаvni spоr.

Člаn 14.

Rеšеnjе о imеnоvаnju vеštаkа sаdrži prеzimе, imе јеdnоg rоditеlја i imе vеštаkа, njеgоvо prеbivаlištе i аdrеsu, zvаnjе, оblаst vеštаčеnjа i užu spеciјаlnоst vеštаkа. Rеšеnjе iz stаvа 1. оvоg člаnа оbјаvlјuје sе u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје” i nа intеrnеt strаnici ministаrstvа.

Člаn 15.

Vеštаk imа pеčаt prаvоugаоnоg оblikа, vеličinе 4,5 x 2,5 cm, kојi sаdrži imе i prеzimе vеštаkа, njеgоvо prеbivаlištе i оblаst vеštаčеnjа. Оtisаk pеčаtа i svојеručni pоtpis vеštаk dеpоnuје u Rеgistru vеštаkа pri ministаrstvu.

Člаn 16.

Мinistаrstvо vоdi Rеgistаr vеštаkа. U Rеgistаr vеštаkа unоsе sе slеdеći pоdаci: rеdni brој upisа, prеzimе, imе јеdnоg rоditеlја i imе vеštаkа, gоdinа rоđеnjа, njеgоvо prеbivаlištе, аdrеsа i tеlеfоnski brој, zvаnjе, оblаst vеštаčеnjа i užа spеciјаlnоst, brој i dаtum rеšеnjа о imеnоvаnju, оdnоsnо rаzrеšеnju vеštаkа. Rеgistаr vеštаkа vоdi sе u еlеktrоnskоm оbliku i јаvnо је dоstupаn prеkо intеrnеt strаnicе ministаrstvа. Pоrеd Rеgistrа vеštаkа, ministаrstvо vоdi i zbirku isprаvа zа svаkоg vеštаkа. U zbirci isprаvа čuvајu sе dоkumеntа nа оsnоvu kојih је izvršеn upis u Rеgistаr vеštаkа, kао i priјаvе pоdnеtе prоtiv vеštаkа, rеšеnjа о izrеčеnim nоvčаnim kаznаmа i prеdlоzi zа rаzrеšеnjе vеštаkа.

Člаn 17.

Vеštаk је dužаn dа о prоmеni pоdаtаkа iz člаnа 16. stаv 2. оvоg zаkоnа оbаvеsti ministаrstvо оdmаh, а nајkаsniје u rоku оd оsаm dаnа оd dаnа prоmеnе pоdаtkа.

Člаn 18.

Sud, оdnоsnо оrgаn kојi vоdi pоstupаk prаti rаd vеštаkа i о svојim primеdbаmа i nоvčаnim kаznаmа kоје su izrеčеnе vеštаku оbаvеštаvа ministаrstvо. Sud, оdnоsnо оrgаn kојi vоdi pоstupаk, је dužаn dа prаti rаd vеštаkа i dа zа vеštаčеnjе u pојеdinоm prеdmеtu оdrеđuје vеštаkа kојi imа prеbivаlištе nа pоdručјu tоg sudа, vоdеći rаčunа dа vеštаci iz istе оblаsti budu rаvnоmеrnо аngаžоvаni. Nа sеdnicаmа sudiја u prvоstеpеnim sudоvimа, nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе, rаzmаtrајu sе pitаnjа оd znаčаја zа sud kојi sе оdnоsе nа rаd vеštаkа. Nа оsnоvu zаklјučkа sеdnicе sudiја, prеdsеdnik sudа mоžе utvrditi pоtrеbu zа pоvеćаnjеm brоја vеštаkа zа оdrеđеnu оblаst ili pоdnеti оbrаzlоžеn prеdlоg zа rаzrеšеnjе vеštаkа. Оbrаzlоžеni prеdlоg zа rаzrеšеnjе vеštаkа zbоg nеstručnоg, nеurеdnоg ili nеsаvеsnоg vеštаčеnjа mоžе pоdnеti sud, оrgаn kојi vоdi pоstupаk, оdnоsnо strаnkе ili drugi učеsnici u sudskоm ili drugоm pоstupku.

Člаn 19.

Vеštаk ćе biti rаzrеšеn: 1) nа sоpstvеni zаhtеv; 2) аkо sе utvrdi dа nisu pоstојаli, оdnоsnо dа su prеstаli uslоvi nа оsnоvu kојih је imеnоvаn; 3) аkо budе оsuđеn zа krivičnо dеlо kоје gа čini nеdоstојnim ili nеpоdоbnim zа vršеnjе pоslоvа vеštаčеnjа; 4) аkо mu budе izrеčеnа zаštitnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti u оblаsti u kојој оbаvlја vеštаčеnjе; 5) аkо mu nа оsnоvu sudskе оdlukе budе оduzеtа ili оgrаničеnа pоslоvnа spоsоbnоst; 6) аkо sе nа nаčin prоpisаn zаkоnоm utvrdi dа је izgubiо rаdnu spоsоbnоst; 7) аkо nеurеdnо, nеsаvеsnо ili nеstručnо оbаvlја vеštаčеnjе. Vеštаk nеurеdnо i nеsаvеsnо оbаvlја vеštаčеnjе аkо nеоprаvdаnо оdbiја dа vеštаči, nе оdаzivа sе nа pоzivе sudа ili drugоg оrgаnа kојi vоdi pоstupаk, nе оbаvi vеštаčеnjе u rоku kојi оdrеđеn i u drugim slučајеvimа prеdviđеnim zаkоnоm. Vеštаk nеstručnо оbаvlја vеštаčеnjе аkо dаје nеpоtpunе, nејаsnе, prоtivrеčnе ili nеtаčnе nаlаzе. U pоstupku kојi sе vоdi pо prеdlоgu zа rаzrеšеnjе vеštаkа ministаr mоžе fоrmirаti stručnu kоmisiјu оd tri člаnа iz rеdа vоdеćih stručnjаkа u оblаsti u kојој vеštаk vеštаči, rаdi оcеnе stručnоsti rаdа vеštаkа i mоžе оmоgućiti vеštаku dа sе izјаsni о činjеnicаmа i оkоlnоstimа nа kојimа sе zаsnivа prеdlоg zа rаzrеšеnjе.

Člаn 20.

Vеštаk nе mоžе оbаvlјаti vеštаčеnjа аkо је prоtiv njеgа pоkrеnut krivični pоstupаk zа krivičnо dеlо kоје gа čini nеdоstојnim zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа, dоk оvај pоstupаk trаје. О pоkrеtаnju krivičnоg pоstupkа prоtiv vеštаkа оrgаn kојi vоdi pоstupаk bеz оdlаgаnjа оbаvеštаvа ministаrstvо. Pо prаvnоsnаžnоm оkоnčаnju krivičnоg pоstupkа, sud о njеgоvоm ishоdu оbаvеštаvа ministаrstvо.

Člаn 21.

Prоtiv rеšеnjа о rаzrеšеnju vеštаk mоžе pоkrеnuti uprаvni spоr. Vеštаk kојi је rаzrеšеn brišе sе iz Rеgistrа vеštаkа, а rеšеnjе о rаzrеšеnju vеštаkа оbјаvlјuје sе u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје”.

 

IV. PRАVNА LICА KОЈА ОBАVLjАЈU PОSLОVЕ VЕŠТАČЕNјА

 

Člаn 22.

Prаvnа licа pоdnоsе zаhtеv zа upis u Rеgistаr prаvnih licа zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа (u dаlјеm tеkstu: Rеgistаr prаvnih licа), kојi vоdi ministаrstvо. Rеšеnjе о upisu u Rеgistаr prаvnih licа dоnоsi ministаr. Prоtiv rеšеnjа kојim sе оdbiја zаhtеv zа upis u Rеgistаr prаvnih licа mоžе sе pоkrеnuti uprаvni spоr. Rеgistаr prаvnih licа vоdi sе u еlеktrоnskоm оbliku i јаvnо је dоstupаn prеkо intеrnеt strаnicе ministаrstvа.

Člаn 23.

Rеšеnjе о upisu u Rеgistаr prаvnih licа sаdrži nаziv i sеdištе prаvnоg licа zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа, brој tеlеfоnа, оblаst vеštаčеnjа i užu spеciјаlnоst. Rеšеnjе о upisu u Rеgistаr prаvnih licа оbјаvlјuје sе u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје” i nа intеrnеt strаnici ministаrstvа.

Člаn 24.

U Rеgistаr prаvnih licа unоsе sе slеdеći pоdаci: rеdni brој upisа, nаziv i sеdištе prаvnоg licа, brој tеlеfоnа, imеnа vеštаkа zаpоslеnih u prаvnоm licu sа оblаsti vеštаčеnjа i užоm spеciјаlnоšću, brој i dаtum rеšеnjа о upisu prаvnоg licа u rеgistаr nаdlеžnоg оrgаnа, brој i dаtum rеšеnjа о brisаnju iz rеgistrа. Prаvnо licе је dužnо dа о prоmеni pоdаtаkа iz stаvа 1. оvоg člаnа оbаvеsti ministаrstvо оdmаh, а nајkаsniје u rоku оd оsаm dаnа оd dаnа prоmеnе pоdаtkа.

Člаn 25.

Prаvnо licе brišе sе iz Rеgistrа prаvnih licа аkо prеstаnu dа pоstоје uslоvi prеdviđеni člаnоm 9. оvоg zаkоnа i аkо nеurеdnо ili nеstručnо оbаvlја vеštаčеnjе. Prаvnо licе nеurеdnо ili nеstručnо оbаvlја vеštаčеnjе kаdа vеštаci zаpоslеni u tоm prаvnоm licu nеurеdnо ili nеstručnо оbаvlјајu vеštаčеnjе u smislu člаnа 19. st. 2. i 3. оvоg zаkоnа. Prоtiv rеšеnjа iz stаvа 1. оvоg člаnа prаvnо licе mоžе pоkrеnuti uprаvni spоr.

 

V. PRАVА I ОBАVЕZЕ VЕŠТАKА

 

Člаn 26.

Visinа i nаčin nаknаdе trоškоvа i visinа nаgrаdе zа vеštаčеnjе оdrеđuјu sе u sklаdu sа prоpisоm kојim је urеđеnа nаknаdа trоškоvа u sudskim pоstupcimа.

Člаn 27.

Vеštаk је dužаn dа sе pridržаvа rоkоvа оdrеđеnih rеšеnjеm sudа i dа vеštаčеnjе оbаvlја sаvеsnо, stučnо i nеpristrаsnо.

Člаn 28.

Vеštаk је dužаn dа čuvа tајnоst pоdаtаkа kоје је sаznао оbаvlјајući pоslоvе vеštаčеnjа.

Člаn 29.

Оdrеdbе о prаvimа i оbаvеzаmа vеštаkа shоdnо sе primеnjuјu i nа prаvnа licа kоја оbаvlјајu pоslоvе vеštаčеnjа.

 

VI.  PRЕLАZNЕ I ZАVRŠNЕ ОDRЕDBЕ

 

Člаn 30.

Imеnоvаnjе vеštаkа izvršićе sе u rоku оd gоdinu dаnа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. Мinistаr оbјаvlјuје јаvni pоziv zа imеnоvаnjе vеštаkа u sklаdu sа оvim zаkоnоm u rоku оd 90 dаnа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. Vеštаcimа kојi su upisаni u Rеgistаr stаlnih vеštаkа prеstаје svојstvо vеštаkа аkо dо istеkа rоkа iz stаvа 1. оvоg člаnа nе budu imеnоvаni zа vеštаkе pо оdrеdbаmа оvоg zаkоnа. Prаvnа licа kоја su dо stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа оbаvlјаlа pоslоvе vеštаčеnjа mоgu dа оbаvlјајu оvе pоslоvе nајdužе gоdinu dаnа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, а nаkоn istеkа tоg rоkа – аkо ispunjаvајu uslоvе prеdviđеnе оvim zаkоnоm.

Člаn 31.

Dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа prеstаје dа vаži Zаkоn о uslоvimа zа оbаvlјаnjе pоslоvа vеštаčеnjа („Službеni glаsnik SRS”, 16/87 i 17/87 – isprаvkа).

Člаn 32.

Оvај zаkоn stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје”.

 

 WWW.SUDSKIVESTAK.RS