Tag Archives: Naknada za veštačenje

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA

Prečišćeni tekst

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/03 i 69/11)

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, visina i način naknade troškova koji u sudskim postupcima pripadaju svedocima, veštacima, tumačima i stručnim licima; privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku, predujam za troškove izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju; stranci i umešaču u parničnom postupku; braniocu, punomoćniku i zakonskom zastupniku; sudu za vršenje radnji van zgrade suda.

Ovim pravilnikom propisuju se i naknada troškova lečenja okrivljenog, visina paušalnog iznosa u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, predujam za troškove izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i naknada troškova objavljivanja sudskih odluka.

Član 2.

Troškovi se nadoknađuju pod uslovima utvrđenim zakonom, drugim propisom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Troškovi se nadoknađuju na zahtev lica koje ima pravo na naknadu.

Sud je dužan da lice pouči o pravu na naknadu troškova, a posebno o mogućnosti gubitka prava ako zahtev ne bude podnet u propisanom roku ili na propisan način.

Pouka i izjava lica u vezi sa njegovim pravom na naknadu troškova unose se u zapisnik.

II. TROŠKOVI SVEDOKA, VEŠTAKA, TUMAČA I STRUČNOG LICA

1. Vrste troškova

Član 4.

Troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica (u daljem tekstu: učesnik u postupku) čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Veštaku, tumaču i stručnom licu pripadaju i troškovi neposrednog vršenja radnje u postupku (veštačenje, tumačenje, davanje objašnjenja) i nagrada.

2. Putni troškovi

Član 5.

Putne troškove čine troškovi putovanja učesnika u postupku sredstvom javnog prevoza od mesta prebivališta, odnosno boravišta do mesta izvršenja radnje i troškovi povratka, kao i troškovi putovanja unutar mesta prebivališta.

Član 6.

Nadoknađuju se troškovi putovanja najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prevoza.

Član 7.

Putni troškovi nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka za putovanje, koji se utvrđuju na osnovu prevozne karte ili na drugi pogodan način.

Član 8.

Putni troškovi ne nadoknađuju se učesniku u postupku koji ima pravo na stalnu besplatnu vožnju u javnom prevozu.

Učesniku u postupku koji ima pravo na povlasticu u javnom prevozu nadoknađuju se samo stvarni izdaci za putovanje.

Član 9.

Ako sredstvo javnog prevoza ne postoji, ne saobraća u pogodno vreme ili iz drugih razloga nije dostupno, putni troškovi nadoknađuju se prema broju pređenih kilometara najkraćim putem (u daljem tekstu: kilometraža).

Kilometraža se nadoknađuje u iznosu od 25% od cene jednog litra goriva po pređenom ili započetom kilometru.

3. Troškovi za ishranu i prenoćište

Član 10.

Troškovi za ishranu nadoknađuju se učesniku u postupku koji je van mesta prebivališta ili boravišta, odnosno adrese stana morao da provede više od osam časova, računajući i vreme potrebno za dolazak u mesto izvršenja radnje i vreme potrebno za povratak.

Troškovi za prenoćište nadoknađuju se učesniku u postupku koji nije mogao istog dana da se vrati u mesto prebivališta, odnosno boravišta, kao i ako je za izvršenje radnje bilo potrebno višednevno odsustvovanje iz mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Troškovi za ishranu i prenoćište određuju se prema prosečnim cenama u mestu u kome se preduzima radnja ili njemu najbližem mestu.

4. Izgubljena zarada

Član 11.

Izgubljena zarada nadoknađuje se učesniku u postupku koji je u radnom odnosu, koji je zemljoradnik, preduzetnik ili na drugi način, u skladu sa zakonom, ostvaruje zaradu.

Član 12.

Licu u radnom odnosu zaradu, odnosno platu nadoknađuje poslodavac.

Poslodavac ima pravo da od suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak zahteva refundaciju iznosa koji je licu u radnom odnosu isplatio na ime naknade zarade, odnosno plate.

Član 13.

Zemljoradniku, preduzetniku i licu koje na drugi način ostvaruje zaradu u skladu sa zakonom, izgubljena zarada određuje se srazmerno izgubljenom vremenu, pri čemu se vodi računa o vrsti zanimanja i dnevnoj zaradi.

5. Troškovi za pratioca

Član 14.

Učesniku u postupku koji ima pravo na pomoć i negu prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nadoknađuju se i troškovi pratioca i to po čl. 4-13. i 15. ovog pravilnika.

6. Troškovi za učestvovanje u radnjama u više predmeta

Član 15.

Učesniku u postupku koji je vršio radnje u više predmeta, istog dana ili više uzastopnih dana, troškovi se nadoknađuju u jednostrukom iznosu. Ovaj iznos deli se na sve predmete srazmerno vremenu utrošenom na pojedinačni predmet, a kad to nije moguće – na jednake delove.

7. Troškovi veštačenja i nagrada veštaka

Član 16.

Veštaku se nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

U slučaju da je veštak morao da koristi uređaje ili materijal državnog organa, pravnog ili fizičkog lica, tom organu, odnosno licu nadoknađuju se prouzrokovani troškovi.

Član 17.

Veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem radnih časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijen iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste:

– 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, isplaćene za prethodni mesec prema podacima nadležnog organa (u daljem tekstu: zarada), veštaku bez srednjeg obrazovanja:

– 100% zarade, veštaku sa srednjim obrazovanjem;

– 150% zarade, veštaku sa višim obrazovanjem;

– 200% zarade, veštaku sa visokim obrazovanjem;

– 250% zarade, veštaku koji je magistar;

– 300% zarade, veštaku koji je doktor nauka.

Kad je predmet veštačenja složen, ili je za veštačenje potrebno posebno znanje, stručnost i iskustvo, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se do 100%.

Za veštačenje u otežanim uslovima (noću, u izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama i slično) i za veštačenje nedeljom i praznikom, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se za 100%.

Član 18.

Kad je veštačenje povereno pravnom licu, naknada troškova veštačenja i nagrada pripadaju tom pravnom licu.

Naknada troškova veštačenja i nagrada pripadaju i državnom organu koji je veštačenje izvršio u okviru svog delokruga.

8. Troškovi tumačenja i nagrada tumača

Član 19.

Tumaču se, za prevod pismena i za usmeno prevođenje, nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

Nagrada se tumaču određuje po propisima o sudskim tumačima.

Prema propisima o sudskim tumačima shodno se određuje i nagrada tumaču koji je pomogao u saslušanju ili ispitivanju gluvih, nemih ili gluvonemih lica.

9. Troškovi i nagrada stručnog lica

Član 20.

Stručnom licu u krivičnom postupku nadoknađuju se izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

Nagrada se ovom licu određuje shodnom primenom člana 17. ovog pravilnika.

III. TROŠKOVI PRIVATNOG TUŽIOCA, OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, OŠTEĆENOG I OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

 

Član 21.

Naknada za nužne izdatke, koja po Zakoniku o krivičnom postupku pripada privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom, određuje se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

IV TROŠKOVI STRANKE I UMEŠAČA U PARNIČNOM POSTUPKU

Član 22.

Troškovi koji stranci i umešaču pripadaju po Zakonu o parničnom postupku nadoknađuju se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

Kad su javni tužilac i javni pravobranilac stranke u parničnom postupku, troškovi im se nadoknađuju po posebnim propisima.

V.TROŠKOVI BRANIOCA, PUNOMOĆNIKA I ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

 

Član 23.

Naknada za nužne izdatke, koja pripada punomoćniku koji nije advokat i zakonskom zastupniku u krivičnom i parničnom postupku, određuje se u skladu sa čl. 4-15. ovog pravilnika.

Braniocu, punomoćniku iz reda advokata i javnom pravobraniocu troškovi i nagrada određuju se po tarifi o naknadi troškova i nagradama za rad advokata koja važi na području suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak.

Postavljenom punomoćniku u parničnom postupku koji nije advokat, troškovi i nagrada određuju se po slobodnoj oceni, s tim da ne mogu biti viši od troškova i nagrade utvrđenih u tarifi o naknadi troškova i nagradama za rad advokata koja važi na području suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak.

VI. TROŠKOVI LEČENJA OKRIVLJENOG

Član 24.

Troškove lečenja okrivljenog koji je u pritvoru, a nije zdravstveno osiguran, čine:

a) troškovi lečenja okrivljenog u zdravstvenoj ustanovi;

b) troškovi lečenja okrivljenog koji je upućen na posmatranje u zdravstvenu ustanovu za duševno bolesna lica;

v) troškovi porođaja okrivljene;

g) troškovi prevoza okrivljenog do zdravstvene ustanove i troškovi povratka.

Troškovi lečenja i porođaja nadoknađuju se na osnovu računa zdravstvene ustanove, a prevoza okrivljenog – po odredbama ovog pravilnika.

VII. TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

 

Član 25.

Kad je propisano da se sudske odluke objavljuju u sredstvima javnog informisanja, troškovi za objavljivanje određuju se srazmerno cenama oglasa u sredstvima javnog informisanja.

VIII. TROŠKOVI SUDA ZA IZVRŠENJE RADNJI VAN ZGRADE SUDA

 

Član 26.

Sudu se, za izvršenje radnji izvan zgrade suda, troškovi prevoza i dnevnice sudija i zaposlenih u sudu nadoknađuju po posebnim propisima.

Troškovi upotrebe službenog vozila suda nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka.

Kad je potrebno da se radnja izvan zgrade suda hitno izvrši, a nije dostupno sredstvo javnog prevoza ili službeno vozilo suda, putni troškovi nadoknađuju se u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

VIII.a PREDUJAM ZA TROŠKOVE IZVRŠENJA

 

Član 26a

Predujam za troškove izvršenja uplaćuje se na depozitni račun suda.

Dokaz o uplati predujma za troškove izvršenja, izvršni poverilac dostavlja sudu u skladu sa predlogom za izvršenje, odnosno u roku od tri dana od prijema zaključka kojim je sud odredio ili promenio sredstvo izvršenja.

U slučaju da predujmljena sredstva nisu dovoljna za sprovođenje izvršenja, sud će pozvati izvršnog poverioca da u određenom roku izvrši doplatu do potrebnog iznosa.

Izvršni poverilac može uz predlog za izvršenje, odnosno zaključak iz stava 2. ovog člana, da dostavi profakturu za uslugu i zatraži od suda odobrenje, odnosno nalog za uplatu utvrđenog iznosa u određenom roku, ukoliko nije siguran u vrstu i visinu troškova koje bi trebalo da predujmi.

Kada je izvršni poverilac uz predlog za izvršenje podneo i zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka, obaveza uplate predujma odlaže se do donošenja odluke o tom zahtevu.

Član 26b

Troškovi izvršenja mogu se predujmiti za izvršenje:

a) na pokretnim stvarima, u cilju:

– upotrebe službenog vozila;

– upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja;

– prevoza zaplenjenih stvari po fakturi prevoznika;

– utovara i istovara stvari po fakturi davaoca usluge;

– plaćanja usluge ovlašćenog bravara po fakturi, ukoliko se prinudno otvara stan;

– čuvanja, skladištenja stvari, po fakturi skladištara;

– oglašavanja prodaje stvari u sredstvima javnog informisanja i sl.

b) na nepokretnosti dužnika, u cilju:

– utvrđivanja tržišne vrednosti;

– oglašavanja prodaje u sredstvima javnog informisanja;

– naplate troškove navedenih u tački a) ovog člana.

v) obaveze na činidbu, u cilju:

– izlaska stručnog lica, geodete, na teren;

– upotrebe službenog vozila;

– upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja i sl.

IX. PAUŠALNI IZNOS

 

Član 27.

Paušalni iznos, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, utvrđuje se u visini od 1.000 do 20.000 dinara i uplaćuje na žiro račun suda koji je doneo prvostepenu odluku.

Visina paušalnog iznosa u prekršajnom postupku utvrđuje se do 1.200 dinara, zavisno od složenosti i trajanja prekršajnog postupka i od imovnog stanja lica obaveznog da paušalni iznos plati.

X. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA

 

Član 28.

Zahtev za naknadu troškova učesnik u postupku podnosi odmah po izvršenoj radnji u postupku.

Licu koje je u radnom odnosu odmah se, radi ostvarivanja prava na naknadu zarade, odnosno plate, izdaje potvrda o vremenu koje je provelo učestvujući u postupku.

Kad je radnja preduzeta pred zamoljenim organom, u potvrdi o vremenu provedenom u postupku naznačuje se organ koji vodi postupak, uz upozorenje da zahtev za refundaciju iznosa isplaćenog na ime naknade zarade, odnosno plate treba uputiti tom organu.

Službena lica podnose zahtev za naknadu putnih troškova u roku predviđenom propisima o putnim troškovima za službena putovanja.

Državni organi i pravna lica koji imaju pravo na naknadu troškova podnose zahtev u roku određenom posebnim propisima.

Član 29.

Radi ostvarivanja prava na naknadu troškova podnose se dokazi kojima se pravdaju učinjeni izdaci.

XI. ISPLATA TROŠKOVA

 

Član 30.

O zahtevu za naknadu troškova i za nagradu odlučuje sud, odnosno drugi organ koji vodi postupak.

Kad se radnja u postupku vrši pred zamoljenim organom, o zahtevu odlučuje zamoljeni organ.

Član 31.

Kad zamoljeni organ odlučuje o zahtevu za naknadu troškova i o nagradi, a organ koji vodi postupak unapred ne dostavi iznos potreban za pokriće, zamoljeni organ troškove postupka i nagradu isplaćuje iz svojih sredstava.

Organ koji vodi postupak dužan je da zamoljenom organu na njegov zahtev nadoknadi isplaćeni iznos.

Član 32.

Svi troškovi unapred isplaćeni iz sredstava suda unose se u poseban popis troškova koji se prilaže spisu.

Član 33.

Svedok, veštak, tumač i stručno lice, kao i okrivljeni u krivičnom postupku po privatnoj tužbi mogu tražiti da im se putni troškovi unapred isplate.

Veštak može tražiti da mu se unapred isplate i troškovi veštačenja.

Član 34.

U postupku zbog krivičnog dela za koje se goni po privatnoj tužbi troškovi se unapred isplaćuju.

Privatni tužilac isplaćuje troškove tumača okrivljenog, dovođenja okrivljenog i putne troškove okrivljenog.

Lice koje je predložilo izvođenje dokaza isplaćuje troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica i putne troškove službenog lica.

Kad se po službenoj dužnosti naredi preduzimanje radnje koja iziskuje troškove, nalaže se stranci u čijem se interesu radnja preduzima da podmiri troškove, a ako se radnja preduzima u interesu obeju stranaka, nalaže se da svaka stranka uplati polovinu iznosa.

Ako ne budu unapred isplaćeni, troškovi za preduzimanje radnje iz stava 4. isplaćuju se iz sredstava organa koji vodi postupak, a naplaćuju se kasnije od lica koja su dužna da ih nadoknade po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

WWW.SUDSKIVESTAK.RS